Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

BF Projekt, svetovanje in projektiranje, Borut Furman s.p.

bf projekt svetovanje in projektiranje borut furman s p 2315


Ošelj 1, 2315 Ošelj
...... Prikaži tel
...... Prikaži email

BF Projekt, svetovanje in projektiranje, Borut Furman s.p. iz Šmartnega na Pohorju se ukvarja s pridobivanjem gradbenih dovoljenj na podlagi IDZ in PZI nacrtov za izvedbo.

 

Idejna zasnova (IDZ)

Namen IDZ je seznanitev vseh zakonsko opredeljenih nosilcev urejanja prostora z nameravanim posegom v prostor. IDZ se izdela tudi z namenom, da se na njeni osnovi pridobijo projektni pogoji oziroma soglasja pristojnih soglasodajalcev za prikljucitev (vode, elektrike, kanalizacije). V ta namen so v Vodilni mapi prikazani lokacijski podatki (10. Clen Pravilnika).

Za izpolnitev zahteve je potrebno, da se na podlagi IDZ pridobijo soglasja za prikljucitev in da je IDZ tudi del projektne naloge za nadaljnje projektiranje, precej vec, predvsem v pri inštalacijskih in tehnoloških delih, cetudi gre le za stavbo. Zato je potrebno v IDZ navesti vse bistvene podatke nameravane gradnje v smislu zagotovitve delovanja objekta (na primer: oceno porabe energentov, porabo vode, vrste sistemov in inštalacij, ki nastopajo v objektu, parametre in prikljucne moci, telekomunikacijske prikljucke, prikljucke za fekalno vodo, in podobno). Prikazi prikljuckov na infrastrukturo pa morajo podati shemo prikljucka in osnovne podatke o nameravanem prikljucku.

V IDZ morajo biti podane tudi osnovne rešitve (koncepti), vezani na požarno varstvo, kot so:

 

Pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

Ko ima investitor pripravljeno projektno dokumentacijo PGD, lahko na upravni enoti odda vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Priložiti ji je potrebno dva izvoda PGD, ki sta sestavljena iz treh delov, in sicer iz vodilne mape, nacrtov in elaboratov. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za enostanovanjski objekt poleg vodilne mape vkljucuje le še nacrt arhitekture v merilu 1:100 in elaborate (kamor sodi npr. geodetski nacrt).

Vodilna mapa vsebuje podatke o projektu in udeležencih pri graditvi, lokacijske podatke ter druge dokumente, iz katerih izhajajo podatki, pomembni za ugotavljanje skladnosti rešitev v projektu s prostorskimi akti, izpolnjevanju bistvenih zahtev nameravane gradnje in drugi podatki, pomembni za odlocanje v upravnem postopku.

Nacrti vsebujejo sistematicno urejene sestave graficnih prikazov in opisov, s katerimi se dolocijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnicne znacilnosti nameravane gradnje in s pomocjo katerih je mogoce skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja skladna s prostorskimi akti, izpolnjevala bistvene zahteve ter da bodo za objekt, za katerega je to doloceno s posebnimi predpisi, zagotovljen neoviran dostop, vstop in uporaba brez grajenih ovir.

Elaborati vsebujejo študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske nacrte, konservatorske nacrte ter druge tehnicne dokumente v zvezi z gradnjo, kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na kateri se objekt gradi, potrebni in jih zahtevajo posebni predpisi, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje predpisanih bistvenih zahtev.

 

Projekt za izvedbo (PZI)

Potrebno pridobiti za objekte, ki spadajo v skupino manj zahtevnih ali nezahtevnih objektov in je dopolnitev IDZ.

Projekt za izvedbo je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja dopolnjen s podrobnimi nacrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja gradnja lahko izvede. Projekt je sestavljen iz vec delov in obsega splošni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja s podrobnejšimi opisi, detajli, elaborati in rezultati izracunov.

Pri izdelavi projektne dokumentacije PZI moramo v skladu s 23. clenom Zakona o varstvu pred požarom (Ur. L. RS, št. 3/07) in 4. clenom Pravilnika o študiji požarne varnosti (Ur. L. RS, št. 28/05, 132/06) upoštevati še tehnicne predpise in standarde s podrocja požarne varnosti.

 

Projekt izvedbenih del (PID)

Je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh morebitnih odstopanj izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo. Nacrti PID se izdelajo tako, da se risbe in druge sestavine nacrtov PGP/PZI dopolnijo s spremembami in dopolnitvami, ki so nastali med gradnjo, drugace navedemo, da do sprememb in dopolnitev ni prišlo. Spremembe morajo biti jasno oznacene in samo tak PID se šteje kot projekt izvedenih del, ki ga je potrebno priložiti zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja.Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.