Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

KR HLODI, ODKUP IN PRODAJA HLODOVINE, BOŠTJAN KOVŠE S.P.

kr hlodi odkup in prodaja hlodovine bostjan kovse s p kranj


Ulica Lojzeta Hrovata 1a, 4000 Kranj
...... Prikaži tel

V podjetju Kr hlodi, odkup in prodaja hlodovine, Boštjan Kovše s.p. izvajamo ročno in strojno sečnjo, spravilo lesa ter prodajo in odkup hlodovine. Strojna sečnja se v Sloveniji vedno bolj uveljavlja. Omogoča večjo varnost pri delu, je hitrejša in učinkovitejša pri sanacijah naravnih ujm (vetrolom, snegolom, žled,…) v primerjavi z ročno sečnjo.

Izvajamo tudi vsa gozdnogojitvena in varstvena dela.

Pri samem spravilu lesa se pogosto pojavi potreba po izgradnji ali obnovi gozdne infrastrukture. Z zanesljivimi izvajalci izvedemo gradnjo ali rekonstrukcijo gozdne vlake.

Delujemo predvsem na območju Gorenjske, v okolici Ljubljane ter na Pohorju na Štajerskem.

Odkup in prodaja hlodovine

Brezplačno pridemo na ogled vašega gozda ali morda na ogled že posekanega lesa. Vam podamo mnenje in oceno, koliko je vreden vaš les. Dogovorimo se o odkupni ceni in od vas odkupimo les. Po podpisani pogodbi vam les plačamo na dan določenega datuma.

Prodaja lesa

V podjetju se zavedamo pomembnosti dodajanja lesu dodane vrednosti v domačem okolju, zato nas pri trgovini z lesom vodi načelo, da doma prodamo ves les, ki ga domača lesna industrija lahko predela. Vzpostavili smo korekten poslovni odnos s stalnimi poslovnimi partnerji ter na tak način povezali gozd z domačo lesno industrijo.

Sečnja in spravilo lesa

Sečnjo, spravilo lesa, gojitvena in varstvena dela izvajamo v zasebnih gozdovih. Pri delu se lahko prilagodimo vsem terenskim razmeram. Spravilo lesa izvajamo z gozdarskimi žičnicami in traktorji. S pomočjo zunanjih sodelavcev pa lahko opravimo tudi strojno sečnjo.

Strokovno smo dobro usposobljeni z veliko izkušnjami ter s primernim odnosom do gozda. Vsa dela opravimo načrtno in v skladu z odločbami, ki jih lastnikom gozdov izda pristojna krajevna enota Zavoda za gozdove Slovenije. To pomeni, da v praksi uresničujemo cilj trajnostnega razvoja gozdov.Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.