Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

NOVA NALOŽBA, FINANCE IN SVETOVANJE, D.O.O.

nova nalozba d o o financno svetovanje posojila in odkup terjatev ljubljana


Litijska cesta 38, 1000 Ljubljana
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email

Smo dinamično in izkušeno podjetje Nova naložba d.o.o., specializirano za izterjavo dolgov, svetovanje in pomoč pri izterjavi ter odkup terjatev (faktoring). Verjetno Vam primanjkuje časa za kvalitetno in hitro izterjavo terjatev, zato ponujamo hitre in strokovne rešitve. Prihranili vam bomo dragocen čas, namenjen za uspešno vodenje in razvijanje podjetja, izboljšali pa bomo tudi vašo plačilno sposobnost ter s tem prihranili pri vaših stroških financiranja, znižali pa bomo tudi stroške izterjave (tako opominjanja kot izterjave preko sodišča). Za uspešno izterjavo lahko na podlagi podatkov o vaših dolžnikih ponudimo nekaj načinov izterjave:
Kratkoročna posojila
Posojila nudimo za podjetja, samostojne podjetnike, družbe in ostale pravne osebe. Pridobitev posojila je možna na podlagi:
Tovrstna posojila najpogosteje služijo za hitro premostitev finančnih težav, izboljšanje likvidnosti in doseganje boljših plačilnih pogojev pri dobaviteljih, na osnovi takojšnjega plačila s sredstvi, pridobljenimi s takim posojilom. Prednost tovrstnih posojil je izredno hitra realizacija.

Faktoring
Ponujamo možnost odkupa nezapadlih terjatev - faktur, ki imajo rok plačila do 120 dni. Postopek je sila enostaven. Kot prvo nam predložite dokazilo o obstoju nezapadlih terjatev (faktur). Na podlagi tega preverimo boniteto dolžnika in izdelamo obvestilo dolžniku ter pripravimo pogodbo o odkupu terjatev. Po podpisu teh dokumentov vam že naslednji delovni dan izplačamo vašo terjatev zmanjšano za našo provizijo. Višina provizije je spremenljiva in je odvisna od časa in višine financiranja ter bonitete upnika in dolžnika. Za trajnejše sodelovanje dajemo pri proviziji popust.

Odkup zapadlih terjatev
Provizija odkupa zapadlih terjatev je odvisna od posamičnega primera. Pogoj odkupa zapadlih terjatev:
Izterjave
Zapiranje terjatev na podlagi verodostojne listine preko sodišča, kadar od dolžnika v doglednem času ni moč izterjati plačila. Naša prednost je izvrstno poznavanje Zakona o izvršbi in zavarovanju ter odlično usposobljena odvetniška ekipa. Dolgoletne izkušnje na tem področju zagotavljajo uspešno izpeljavo izvršbe, psihološki vpliv ob prisotnosti tretje osebe pa dodatno pospeši postopek.

Postopek izterjave: 
 
Verižne kompenzacije
Kadar nastopate na trgu v vlogi dolžnika, lahko kot plačnik v kompenzacijski verigi prihranite določen odstotek popusta, kar pomeni prihranek za vaše podjetje. V primeru, da od svojih dolžnikov ne izterjate pripadajočega plačila, vam s pomočjo kompenzacije zapremo težko izterljive terjatve. Vaš strošek je izražen v vnaprej dogovorjeni proviziji, ki je odvisna od težavnosti primera.

Insolvenčni postopek
Pravočasno prijavljena terjatev v insolvenčnem postopku (stečaj, prisilna poravnava) je edino dejanje, s katerim lahko svojo terjatev unovčite v deležu, v katerem je to mogoče, priznana terjatev pa je tudi pogoj, da si lahko v skladu s 4.odst.39.člena ZDDV-2 odbijete oz. povrnete DDV, ki ste ga ob izdaji fakture že plačali državi. Rok prijave terjatev je 3 mesece v primeru stečaja oz 1 mesec v primeru prisilne poravnave od datuma objave začetka postopka. Če v tem roku terjatve ne prijavite, terjatev, ki ni zavarovana, propade. Na vašo željo opravimo storitev prijave vaših terjatev v stečajnem postopku ali v postopku prisilne poravnave. 
Vir: http://www.terjatve.si/index.html


Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.