Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

UNIUM D.O.O.

unium d o o poslovno tehnicno in pravno svetovanje 2310 slovenska


Ulica Braciceve brigade 2, 2310 Slovenska Bistrica
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web

Smo podjetje Unium d.o.o., ki se ukvarja s pomocjo – svetovanjem podjetjem, ki zaidejo v poslovne težave (izguba trga, zmanjšanje obsega poslovanja, težave z zaposlenimi, blokade racunov, insolvencni postopki, ipd.). Podjetjem ponujamo pomoc, z naborom v praksi preizkušenih ukrepov, ki pomagajo normalizirati poslovanje družbe. Ukrepe že vrsto let izvajamo in izpopolnjujemo v praksi. V tovrstnih primerih, je kljucno pravocasno in odlocno izvajanje ukrepov, ki bodo preprecili poglabljanje težav. V vecini primerov, kjer smo pomagali, je bil v celotnem postopku najtežji korak priznanje sebi, da imaš resnicno poslovne težave, ki jih je potrebno aktivno reševati. V situaciji, kjer se težave aktivno rešujejo, je obicajno uspešnost izvedenih ukrepov, bistveno vecja, kot v primeru pasivnega cakanja na rešitev. Kot skrajen ukrep, pripravljamo in izvajamo tudi programe financnega prestrukturiranja. Poslovodstvu ponujamo pomoc, pri nacrtovanju in izvedbi vseh ukrepov, vkljucno z ukrepi za zašcito poslovodstva, proti morebitnim odškodninskim tožbam, v kolikor zadeva preide v enega od insolvencnih postopkov. V zadnjih treh letih, smo sodelovali pri vecjih prisilnih poravnavah v državi, še vec pa je bilo sodelovanja, pri izvajanju ukrepov za preprecitev takšnih scenarijev. Za nami, je kar precej uspešnih sanacij, se pa zgodi tudi, da je kje za kakršnokoli ukrepanje že prepozno. V preteklosti, smo z nasveti pomagali mnogim upravam, poslovodstvom in lastnikom podjetij, pri normalizaciji razmer, ceprav je bila mnogokrat situacija že zelo kriticna.

Podjetniško svetovanje

Krizni management: Strokovna pomoc podjetjem v težavah Podjetja, ki so zašla v težave, težko obdržijo, kaj šele pridobijo usposobljen kader za reševanje nastalih težav. Pomanjkanje volje in hitra “predaja” zaposlenih sta glavna problema, s katerima se srecujejo poslovodstva v opešanih podjetjih.   Izvršilni postopki Poslovni partner vam ne placa zapadlih terjatev? Vas poslovni partner terja za zneske, ki jih niste dolžni? Pomagamo pri izterjavi zapadlih terjatev, pomagamo dolžniku pri neupravicenih izterjavah. Naši sodelavci z vecletnimi izkušnjami vam bodo pomagali izterjati vaše terjatve.   Insolvencni postopki Prihodki strmo padajo, kreditov niste sposobni poplacevati, narocniki ne placujejo, vrstijo se blokade racunov, in še bi lahko naštevali. Žal je to danes najpogostejša zgodba podjetnikov, ki se obracajo na nas za pomoc pri vodenju podjetja, ki se bori na robu insolventnosti.

Priprava poslovnega nacrta

Vsaka dobra poslovna ideja se nadaljuje v pripravo poslovnega nacrta. Mi imamo izkušnje iz priprave poslovnih nacrtov za velika in majhna podjetja.   Upravljanje poslovnih procesov Sklepate nov posel, kot ga še niste do sedaj in imate pomisleke kaj pa ce se zalomi? Pri pogajanjih z narocniki veste, da ste prevec popustljivi, dobavitelji vas prav tako pritiskajo, pa niste prepricani kako urediti relacije? Pogodba, ki vam jo ponuja narocnik se vam zdi “sumljiva”? Pri sklepanju poslov vam ponujamo popolni podporo od osnutka pogodbe, dogovorov, razgovorov, pogajanj tako z narocniki kot z dobavitelji. Ocenimo vsa poslovna tveganja, jih omejimo, po možnosti izlocimo. Preverimo bonitete narocnikov in sposobnosti dobaviteljev. Vam preostane le izpeljava projekta…   Informacijski sistem Kupujete nov informacijski sistem pa se ne morete odlociti? Kupili ste informacijski sistem, pa ga nikakor ne uspete vpeljati ali dokoncati? Glede na naše izkušnje obicajno problem ne tici v informacijskem sistemu, temvec v uporabnikih, se pravi v zaposlenih… Zato z našimi metodami pomagamo pri uvajanju IT sistemov predvsem z ucinkovitim ozavešcanjem zaposlenih.Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.